Over onze opvang

Kinderopvang Kokie vindt het belangrijk dat het kind zich thuis voelt en zichzelf kan ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo en hierin begeleidt en gestimuleerd wordt. Warmte, rust en geborgenheid verdient elk kind. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de dagelijkse dingen, zoals samen een boodschap doen of een wandelingetje maken. Maar ook rust in de vorm van een eigen plekje om te slapen, of een eigen plekje waar het kind zich terug kan trekken wordt belangrijk gevonden. Er worden spelletjes met het kind gedaan en het kind wordt creatief uitgedaagd onder andere door middel van knutselen, tekenen en kleien. Samen boekjes lezen, zingen, dansen of samen opruimen geeft een gevoel van samen zijn. De fantasie en creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld en in de afgesloten buitenruimte kunnen ze op eigen benen de grote buitenwereld ontdekken. Kortom, het uitgangspunt van kinderopvang Kokie is dat het kind zich thuis voelt in een warme, huiselijke en liefdevolle omgeving. De kinderen van de BSO en 24-uursopvang kunnen na (of voor en tijdens) schooluren bij ons heerlijk ontspannen, wat huiswerk maken of meedoen aan de verschillende activiteiten.

Aan de kwaliteit van kinderopvang worden hoge eisen gesteld. Kinderopvang Kokie besteedt dan ook veel aandacht aan deze eisen en werkt volgens de eisen gesteld in de Wet Kinderopvang. Om de kwaliteit blijvend op een hoog niveau te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleid noodzakelijk. Het pedagogisch beleidsplan kunt u vinden onder het kopje ‘Links & Downloads’.

Bij Links & Downloads vindt u uitgebreide informatie over de dagopvang, BSO en 24-uursopvang.

Visie dagopvang

Rust, regelmaat en reinheid (hygiëne) vinden we voor het jonge kind erg belangrijk. In een drukke omgeving komen zoveel indrukken op een kind af, dat het deze nauwelijks kan verwerken. Daarom is een zekere mate van rust belangrijk. Om deze rust te waarborgen kijken onze leidsters goed om zich heen: is er niet teveel speelmateriaal in één keer aangeboden, hangt er niet teveel aan de muur, wat er hangt is dat functioneel voor het kind en zou het ook rustiger kunnen. Rust wordt ook gecreëerd door een bepaalde regelmaat te bieden. Kinderopvang Kokie houdt een vaste dagindeling aan. Op vaste tijden wordt er gegeten, gedronken en fruit gegeten. Kinderen slapen naar behoefte en/of wensen van de ouders. Wij schenken ook de aandacht aan verjaardagen en feestdagen. Er wordt binnen en veel buiten gespeeld afhankelijk van het weer. Bij de jonge kinderen wordt er veel gezongen en voorgelezen. Binnen onze organisatie bieden we kinderen duidelijke grenzen en hebben duidelijke regels. Dit biedt de kinderen veiligheid en duidelijkheid. Kinderen hebben hier behoefte aan. Door kinderen een zekere mate van vrijheid te bieden ontwikkelen ze zelfstandigheid, zelfvertrouwen, leren ze keuzes maken en kunnen ze hun eigen behoeften en interesses volgen. Ze doen dit uit intrinsieke motivatie en niet omdat het “ moet”. De kinderen worden binnen Kokie op en positieve wijze benaderd en zo wordt door middel van de positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd.

Plaatsingsprocedure

Kinderopvang Kokie is 7 dagen per week 24 uur geopend. Voor de dagopvang zijn wij geopend van 7.30 uur tot en met 18.30 uur. Ook voor ouders die weekends werken bieden wij dus opvang! Bij de start van de opvang maakt u een keuze voor het soort opvang welke het best bij u past. Kinderopvang Kokie biedt u veel flexibiliteit. U kunt een keuze maken uit de volgende opties:
Dagopvang
Ochtendopvang
Middagopvang
Flexibel opvang: Ideaal voor ouders met een onregelmatig dienstrooster
Verlengde opvang: Buiten onze reguliere openingstijden, dus voor 7.30 uur of na 18.30 uur
Extra opvang: Buiten het contract
Opvang op maat
BSO opvang
24-uursopvang

Staat uw opvang vraag niet genoemd in bovenstaand rijtje? Kies dan voor opvang op maat. U kunt aangeven welke tijden u opvang nodig heeft en deze dagen/tijden worden contractueel vastgelegd. U betaalt dus nooit meer dan nodig.

De leidinggevende van het kinderdagverblijf (of een aangewezen leidster) heeft voor de startdatum een intakegesprek met de nieuwe ouders. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met de ouders gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen. De leidster maakt gebruik van een checklist zodat alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels, ziektebeleid en wenprogramma aan de orde komen. Er wordt samen met de ouders een gegevensformulier ingevuld, waarin o.a. afspraken over eten, slapen, adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de leidster altijd bij de hand is. In overleg met de leidsters worden vanaf de plaatsingsdatum 2 keer een wenmoment (dagdeel) afgesproken. Leidsters bieden tijdens de wenmorgen vertrouwen en ondersteuning aan het kind, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep. Een kort en duidelijk afscheid van de ouders, biedt de meeste duidelijkheid voor het kind, waardoor het kind sneller wennen kan.

Ouderinspraak

Als ouder wordt u actief betrokken bij de opvang van uw kind. Naast het verslag waarin de ontwikkelingen van uw kind worden beschreven zijn er ook regelmatig bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden en oudergesprekken maar zeker ook aan thema-avonden en cursussen. Bijvoorbeeld over actuele opvoedingsonderwerpen of Kinder EHBO. Dit alles met het oog op een verantwoorde en gezamenlijke opvoeding van uw kind.

Daarnaast kunnen ouders hun steentje bijdragen aan het beleid van Kokie en door mee te denken over het organiseren van verschillende activiteiten. Dit kan door deel te nemen aan de oudercommissie. Zoals het woord het al zegt, bestaat de oudercommissie uit ouders van de kinderen die worden opgevangen. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De secretaris zal minimaal vier keer per jaar een vergadering bijeen roepen. In de eerste plaats vormt de oudercommissie een schakel tussen de ouders en leidsters van de kinderen en het bestuur van kinderopvang Kokie. Daarnaast wordt de oudercommissie op de hoogte gehouden van het werk van kinderopvang Kokie en de eventuele beslissingen die gemaakt worden. Ook kunnen er via de oudercommissie ideeën doorgegeven worden, waarna ze besproken worden in de vergadering van de oudercommissie. Ongeveer vier keer per jaar komen de oudercommissie en de eigenaren van kinderopvang Kokie bij elkaar. Lijkt u dit leuk of wenst u hier meer informatie over, dan kunt rechtstreeks contact opnemen met de oudercommissie via: oudercommissie@kokie.nl

Klachtenregeling

Kinderopvang Kokie doet uiteraard haar uiterste best om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en kinderopvang Kokie, een personeelslid en kinderopvang Kokie en ouders en een personeelslid over de opvang van de kinderen. In deze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht kunt indienen. Wanneer een klacht indienen?
Indien u een klacht heeft kunt u als ouder terecht bij het hoofd van kinderopvang Kokie of bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Meer informatie is te vinden op hun site www.degeschillencommissie.nl. Onze voorkeur gaat er naar uit om eerst samen te kijken of we een gepaste oplossing voor uw klacht kunnen vinden. Het is vaak het beste om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een andere ouder, een vriend(in) of familielid. Hoe kunt u een klacht indienen via kinderopvang Kokie?

U kunt uw klacht, binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd indienen bij Kinderopvang Kokie en Kokiesport, Bontwerkersgaarde 16, 2542 ES in Den Haag. Deze brief kan niet anoniem gestuurd worden, aangezien er dan niet tot behandeling van de klacht over kan worden gegaan. Vermeldt u in ieder geval:
Uw naam, adres, woonplaats;
Periode waarop de betaling betrekking heeft;
Bedrag waarop de klacht betrekking heeft;
Omschrijving van de klacht.

Klachten over personen dienen zorgvuldig te worden opgesteld. In geval van een strafbaar feit, zoals geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik wordt te allen tijde melding gedaan bij de politie en/of vertrouwenspersoon van de onderwijsinspectie (zoals omschreven in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Na een gegronde klacht over een leidster wordt desbetreffende leidster ontdaan van haar functie bij kinderopvang Kokie, waarvan melding wordt gemaakt aan betrokkene. Na een nader onderzoek kan de blokkering eventueel weer ongedaan worden gemaakt.

Afhandeling van uw klacht
Wanneer u als ouder een klacht heeft ingediend bij kinderopvang Kokie en de houder heeft u een bevestiging van ontvangst gestuurd, gebeurt er het volgende:
Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht
U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling
De klacht wordt, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld
De klacht wordt, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld
U krijgt schriftelijk en gemotiveerd een oordeel over uw klacht

In dit oordeel wordt een concrete termijn aangegeven waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Contacteer ons

Kom in contact met ons door het onderstaande formulier in te vullen of te bellen met : 0616821012 / 0614392061